ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities:

  1. True Colorz Yoga verzorgt o.a. (maar niet uitsluitend) diensten zoals yoga groepslessen, workshops en individuele en groepsbegeleiding bij fysieke en mentale gezondheidsklachten. Hierna genoemd Activiteiten.
  2. De cliënt is de deelnemer aan deze activiteiten.
  3. True Colorz Yoga is rechtsgeldig vertegenwoordigd door Patricia Grotenbreg en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer. De locatie waar de meeste diensten worden verleend is aan de Putstraat 11 te Arnhem.
  4. Het bedrag wat cliënt betaalt voor de diensten wordt regelmatig contributie of betaling genoemd.

Artikel 1 De overeenkomst

1.0) Deelname aan een activiteit betekent automatisch dat cliënt akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Privacy reglement. Dat geldt ook voor proeflessen en/of intakes. De actuele versies van onze algemene voorwaarden en privacy reglement vind u op onze website: https://truecolorz.nl/

1.1) Deelname aan een activiteit geschiedt volledig op eigen risico van cliënt. Elke cliënt wordt dringend geadviseerd om lichamelijke, geestelijke of andere klachten te melden aan de docent, als deze klachten belangrijk zijn voor deelname.

 1.2) Deelname is alleen mogelijk indien gezondheid van cliënt geen belemmering vormt. Bij twijfel is cliënt verplicht contact op te nemen met huisarts of behandelaar.

Artikel 2 Betaling

2.1) Betaling van activiteiten geschiedt middels handmatige overboeking per bank of per automatische incasso waar client toestemming voor geeft.

2.2) Restitutie van betaling of verlenging van de geldigheidsduur van strippenkaarten is niet mogelijk tenzij True Colorz Yoga uit coulance anders beslist.

2.3) Prijsveranderingen worden tenminste een maand van te voren aangekondigd.

Artikel 3 Uitsluiting

True Colorz Yoga heeft altijd het recht deelname van de cliënt aan een activiteit te weigeren (zonder opgave van redenen). Bijvoorbeeld als de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, of indien deelname een gevaar is voor de gezondheid van de cliënt of andere cliënten.

Artikel 4 Gemiste activiteiten en pauze

4.1) Voor gemiste activiteiten geldt een inhaal beleid. De actuele versie staat op de website. Wekelijkse activiteiten kunnen in overleg en indien mogelijk altijd op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald, binnen een redelijke termijn van 2 weken. True Colorz Yoga kan ook uit coulance anders beslissen.

4.2) Bij overmacht, zoals bijvoorbeeld medische redenen en langdurige ziekte kan een abonnement of strippenkaart gepauzeerd worden.

4.3) Er vindt geen restitutie van contributie plaats bij gemiste activiteiten door vakantie, ziekte, pandemieën of andere redenen tenzij True Colorz Yoga uit coulance anders beslist.

Artikel 5 Annulering door True Colorz Yoga

True Colorz Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen activiteiten te annuleren of tijdstippen en locaties te wijzigen. Cliënten zullen tijdig worden geïnformeerd.

Artikel 6 Wijzigingen

True Colorz Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden, activiteiten, locaties, docenten en data te allen tijde te wijzigen. Cliënten worden via de website en/of email en/of andere communicatie middelen van alle wijzingen tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1) True Colorz Yoga verplicht zich de activiteiten naar inzicht en vermogen uit te voeren. In geval van pandemieën of andere gebeurtenissen waardoor het geven van lessen in de zaal niet mogelijk is, voldoet True Colorz Yoga aan zijn inspanningsverplichtingen door het geven van lessen op andere locaties binnen of buiten of middels online live streams.

7.2) True Colorz Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist.

7.3) True Colorz Yoga is niet verantwoordelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk, geestelijk of ander letsel/schade voor, tijdens of na les.

Artikel 8 Gedragscode en Privacy

8.1) True Colorz Yoga houdt zich aan de ethische gedragscodes zoals vastgesteld door de Vereniging Yoga docenten Nederland (VYN). https://www.yoganederland.nl/beroepscode/

8.2) True Colorz Yoga gaat vertrouwelijk om met alle informatie over en verstrekt door de cursist die direct, indirect of door enige andere bron is ontvangen. Dit is omschreven in de Privacy Verklaring, de actuele versie staat op de website.